Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9463 — KKR / Axel Springer) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 12/03