2004/267/EG: Kommissionens beslut av den 17 mars 2004 om ändring av beslut 1999/813/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam avseende utnämnandet av behörig myndighet och förlagan till sundhetsintyg (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 825]