Opinia rzecznika generalnego Kokott przedstawione w dniu 11 listopada 2004 r. # Postępowanie karne przeciwko Maria Pupino. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale di Firenze - Włochy. # Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych - Artykuły 34 i 35 UE - Decyzja ramowa 2001/220/WSiSW - Pozycja ofiar w postępowaniu karnym - Ochrona osób podatnych na wiktymizację - Przesłuchiwanie małoletnich w charakterze świadków - Skutki decyzji ramowej. # Sprawa C-105/03. Pupino TITJUR