Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 maja 2006 r. # Friesland Coberco Dairy Foods BV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Gerechtshof te Amsterdam - Niderlandy. # Wspólnotowy kodeks celny - Procedura przetwarzania pod kontrolą celną - Oddalenie wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie pod kontrolą celną przez krajowe organy celne - Wiążący charakter rozstrzygnięć komitetu kodeksu celnego - Brak - Właściwość Trybunału do orzekania o ważności tych rozstrzygnięć w trybie art. 234 WE- Brak - Wykładnia art. 133 lit. e) kodeksu celnego - Wykładnia art. 502 ust. 3 i art. 504 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93- Globalna ocena wszystkich okoliczności towarzyszących wnioskowi o wydanie pozwolenia. # Sprawa C-11/05. TITJUR Friesland Coberco Dairy Foods