Sprawa C-142/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret w dniu 16 marca 2006 r. — Olicom A/S przeciwko Skatteministeriet