Sprawa T-26/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2005 r. — GeoLogistics/Komisja (Unia celna — Operacje wspólnotowego tranzytu zewnętrznego — Mięso, którego miejscem przeznaczenia jest Maroko — Nadużycie — Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych — Art. 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Art. 905 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 — Klauzula słuszności — Zaistnienie szczególnej sytuacji — Brak oszustwa i oczywistego niedbalstwa)