Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2199 z dnia 17 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338 z dnia 30 grudnia 2019 r.)