Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 316, 2013m