Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Wersja skonsolidowana)#Część piąta - Instytucje Wspólnoty#TYTUŁ I - Postanowienia instytucjonalne#Rozdział 1 - Instytucje#Sekcja 2 - Rada#Artykuł 202