Wejście w życie decyzji nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadzającej odstępstwo od protokołu 4 dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej do Układu Euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony ( Dz.U. L 206 z 9.8.2005, str. 8 )