Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie C- 447/04 Autohaus Ostermann GmbH przeciwko VAV Versicherungs AG (wniosek Landesgericht Innsbruck o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Artykuł 104 § 3 zdanie drugie regulaminu — Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych — Dyrektywa 2000/26/WE — Termin na rozpatrzenie przez zakład ubezpieczeń roszczenia o odszkodowanie)