Mål C-528/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Strasburg – Frankrike) – Geoffrey Léger mot Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (Begäran om förhandsavgörande — Folkhälsa — Direktiv 2004/33/EG — Tekniska krav på blod och blodkomponenter — Blodgivning — Lämplighetskriterier för blodgivare — Kriterier för permanent eller temporär avstängning — Personer vars sexuella beteende utsätter dem för en hög risk för allvarliga infektionssjukdomar som kan överföras via blod — Man som har haft sexuellt umgänge med en annan man — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 21.1 och 52.1 — Sexuell läggning — Diskriminering — Motivering — Proportionalitet)