Sag C-528/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. april 2015 — Geoffrey Léger mod Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif de Strasbourg — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — folkesundhed — direktiv 2004/33/EF — tekniske krav til blod og blodkomponenter — bloddonation — kriterier for donorers egnethed — kriterier for permanent eller midlertidig udelukkelse — personer, som på grund af deres seksuelle adfærd er udsat for stor risiko for at påføre sig alvorlige smitsomme sygdomme, der kan overføres med blodet — mand, der har haft seksuel kontakt med en mand — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 21, stk. 1, og 52, stk. 1 — seksuel orientering — forskelsbehandling — berettigelse — proportionalitet)