2006/11/WE: Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/758/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji i uchylającą decyzję 2005/749/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6025) Tekst mający znaczenie dla EOG.