Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci č. COMP/C.38.620 — Peroxid vodíka a perboritan (vypracovaná podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie č. 2001/462/ES, ESUO z  23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21 )