Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in zaak nr. COMP/C.38.620 — Waterstofperoxide en perboraat (overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de Raadaviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures, PB L 162 van 19 juni 2001, blz. 21 )