Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/C.38.620 — Ūdeņraža peroksīds un perborāts (izstrādāts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumu 2001/462/EK, EOTK par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.06.2001., 21. lpp. )