Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/C.38.620 — Vetyperoksidi ja perboraatti (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY ( EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21 ) 15 ja 16 artiklan mukaisesti)