TITJUR Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 lipca 1997 r. # Federica Maso i in. i Graziano Gazzetta i in. przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i Repubblica italiana. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Pretura circondariale di Venezia - Włochy. # Polityka społeczna - Dyrektywa 80/987/EWG. # Sprawa C-373/95. Maso i in.