Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 242, 2005m