Sprawa T-146/16: Postanowienie Sądu z dnia 18 grudnia 2020 r. – Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland i in. / Komisja [Pomoc państwa – Stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]