Υπόθεση C-627/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Okresný súd Dunajská Streda (Σλοβακία) στις 8 Νοεμβρίου 2017 — ZSE Energia a.s. κατά RG