Υπόθεση Τ-134/94: Προσφυγή της ΝΜΗ Stahlwerke GmbH κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 31 Μαρτίου 1994