Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 194, 2008m