Pisemne zapytanie P-1385/05 skierowane przez: Istvána Pálfiego (PPE-DE) do Komisji. środków przedakcesyjnych do samorządów lokalnych w Rumunii