Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 10, 2012m