Официален вестник на Европейския съюз, L 10, 13 януари 2012г