Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 348, 30 grudzień 2005