Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 203, 11 Ιούλιος 2012