Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2015 r.#Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG przeciwko Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen.#Odesłanie prejudycjalne – Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 – Artykuł 3 ust. 1 – Termin przedawnienia – Dies a quo – Powtarzające się nieprawidłowości – Przerwanie biegu przedawnienia – Przesłanki – Właściwy organ – Dana osoba – Czynność odnosząca się do dochodzenia lub postępowania w sprawie nieprawidłowości – Termin odpowiadający podwójnemu terminowi przedawnienia.#Sprawa C-52/14. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2015 r.