Decyzje przyjęte przez Trybunał na zgromadzeniu ogólnym w dniu 9 lipca 2013 r.