Sprawa C-494/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles – Belgia) – Unia Europejska/Axa Belgium SA (Odesłanie prejudycjalne — Urzędnicy — Regulamin pracowniczy urzędników — Artykuły 73, 78 i 85a — Wypadek drogowy — Prawo krajowe ustanawiające system odpowiedzialności obiektywnej — Subrogacja Unii Europejskiej — Pojęcie „osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę” — Autonomiczne pojęcie prawa Unii — Pojęcie odnoszące się do każdego, kto na podstawie prawa krajowego jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez poszkodowanego lub jego następców prawnych — Świadczenia nieobciążające ostatecznie Unii)