Дело C-494/14: Решение на Съда (пети състав) от 15 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Bruxelles — Белгия) — Европейски съюз/Axa Belgium SA (Преюдициално запитване — Длъжностни лица — Правилник за длъжностните лица — Членове 73, 78 и 85а — Пътнотранспортно произшествие — Национално право, което установява режим на обективна отговорност — Суброгиране на Европейския съюз — Понятие „трето лице“ — Самостоятелно понятие на правото на Съюза — Понятие, което се отнася до всяко лице, което по силата на националното право е длъжно да поправи вредата, претърпяна от пострадалото лице или от неговите правоприемници — Плащания, които не остават окончателно за сметка на Съюза)