Postanowienie Sądu (pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2014 r. Postanowienie Sądu (pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2014 r.#Fialtor Ltd przeciwko Komisji Europejskiej i Europejskiemu Bankowi Centralnemu.#Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru – Protokół ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawarty między Republiką Cypryjską a EMS – Właściwość Sądu – Związek przyczynowy – Skarga w części niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.#Sprawa T-294/13.