Opinia rzecznika generalnego Jääskinen przedstawione w dniu 4 września 2014 r. # Sophia Marie Nicole Sanders przeciwko David Verhaegen (C-400/13) i Barbara Huber przeciwko Manfred Huber (C-408/13). # Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe - Niemcy. # Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Współpraca w sprawach cywilnych - Rozporządzenie nr 4/2009 - Artykuł 3 - Właściwość do orzekania w przedmiocie powództwa dotyczącego zobowiązania alimentacyjnego skierowanego przeciwko osobie, która ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim - Przepisy krajowe ustanawiające koncentrację właściwości. # Sprawy połączone C-400/13 i C-408/13. TITJUR Sanders