Opinia rzecznika generalnego Y. Bota przedstawiona w dniu 4 września 2014 r.#Sevda Aykul przeciwko Land Baden-Württemberg.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Sigmaringen.#Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2006/126/WE – Wzajemne uznawanie praw jazdy – Odmowa uznania przez państwo członkowskie ważności wydanego przez inne państwo członkowskie prawa jazdy osoby, która kierowała pojazdem pod wpływem środków odurzających.#Sprawa C-260/13. Opinia rzecznika generalnego Y. Bota przedstawiona w dniu 4 września 2014 r.