Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 maja 2015 r. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 maja 2015 r.#Dimensione Direct Sales srl i Michele Labianca przeciwko Knoll International Spa.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof.#Odesłanie prejudycjalne – Prawo autorskie – Dyrektywa 2001/29/WE – Artykuł 4 ust. 1 – Prawo do rozpowszechniania – Pojęcie „publicznego rozpowszechniania” – Oferta sprzedaży i reklama przedstawiona przez podmiot handlowy na jego stronie internetowej, w drodze nieadresowanych przesyłek reklamowych oraz w prasie państwa członkowskiego – Reprodukcja mebli chronionych prawem autorskim proponowanych do sprzedaży bez zezwolenia podmiotu wyłącznego prawa do rozpowszechniania – Oferta lub reklama nieprowadząca do nabycia oryginału lub kopii dzieła chronionego.#Sprawa C-516/13.