Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2186/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των «προϊόντων καταγωγής» που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Λάος όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα