Rozhodnutie Komisie z 25/08/2004 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.3518 - LACTALIS / GRUPO PRADO CERVERA / CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)