Sprostowanie do zatwierdzenia pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( Dz.U. C 43 z 15.2.2013 )