TITJUR Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 17 maja 2013 r. # Republika Bułgarii przeciwko Komisji Europejskiej. # EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Jednolita płatność obszarowa - Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania - Uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie - Funkcjonowanie systemu informacji geograficznej i systemu identyfikacji działek rolnych - Artykuł 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 - Proporcjonalność - Pewność prawa - Obowiązek uzasadnienia. # Sprawa T-335/11. Bułgaria przeciwko Komisji