Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 września 2014 r. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 września 2014 r.#YKK Corporation i in. przeciwko Komisji Europejskiej.#Odwołanie – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynki zapięć na suwak i innych typów zapięć oraz urządzeń do mocowania – Przejście odpowiedzialności – Wskazana w przepisach górna granica grzywny – Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 – Pojęcie przedsiębiorstwa – Odpowiedzialność osobista – Zasada proporcjonalności – Mnożnik służący zapewnieniu skutku odstraszającego.#Sprawa C-408/12 P.