/* */

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r.#K.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus.#Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 63 TFUE i 65 TFUE – Swobodny przepływ kapitału – Przepisy podatkowe państwa członkowskiego, odmawiające odliczenia straty związanej ze sprzedażą nieruchomości położonej w innym państwie członkowskim od zysku osiągniętego ze zbycia papierów wartościowych w państwie członkowskim opodatkowania.#Sprawa C-322/11.