Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 listopada 2014 r. Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 listopada 2014 r.#Cartiera dell’Adda SpA przeciwko CEM Ambiente SpA.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.#Zamówienia publiczne – Zasady równego traktowania i proporcjonalności – Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy wykluczenia z udziału – Artykuł 45 – Podmiotowa kandydata lub oferenta – Obowiązkowe oświadczenie dotyczące osoby wskazanej jako „dyrektor techniczny” – Brak dołączenia oświadczenia do oferty – Wykluczenie z przetargu bez możliwości uzupełnienia tego braku.#Sprawa C-42/13.