Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 45, 2015 m