Grimaldi Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 1989 r. # Salvatore Grimaldi przeciwko Fonds des maladies professionnelles. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgia. # Polityka społeczna. # Sprawa C-322/88. TITJUR