/* */

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA 2 ) – interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego COM(2014) 367 final – 2014/0185 (COD)