Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA 2 ). Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend” COM(2014) 367 final – 2014/0185 (COD)