(2014/188/UE): Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania kwalifikowalnych specyfikacji technicznych ICT na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2120)