Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/1625 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości